Brainly osiągnęło liczbę 100 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie i pozyskało 14 milionów dolarów na dalszy rozwój